Paolo Ghia (IT)

Richard Rosenquist (SWE)

Kostas Stamatopoulos (GR)

Lesley Ann Sutton (SWE)

Anastasia Hadzidimitriou (GR)